Onboarding & Offboarding

 

ONBOARDING

Velkommen om bord! – En sikker vei til vellykket nyansettelse og lønnsomhet.

Det du ønsker deg er at din nye medarbeider går glad og fornøyd hjem etter sin første dag, i trygg forvisning om at det å ta jobben var en god beslutning.

Mye tyder på at onboarding, som vi på godt norsk kan kalle introduksjon og opplæring, kan være den mest kritiske faktoren i en arbeidstakers vurdering av ny virksomhet. Denne faktoren har en langvarig effekt på engasjement, prestasjon og lojalitet.

Det ligger stor avkastning i å investere i denne unike perioden.

Det handler i stor grad om å sikre at den nye medarbeideren føler seg velkommen og komfortabel i sine nye omgivelser, samt å minimere tiden det tar før vedkommende er oppe og går som et produktivt medlem av sitt nye team.

Hva er konsekvensene ved ikke å ta seg tid til å gjøre en gjennomtenkt onboarding?

En leders hverdag er travlere enn noensinne, og en av de største hindringene for effektiv onboarding, er tiden ledere setter av til å engasjere seg i sine nye talenter, eller rettere sagt, mangelen på tid til dette. Konsekvensene er at en medarbeiders første måneder i bedriften ikke blir så innbydende, stimulerende og produktive som man skulle ønsket seg.

Konkurransen blant de mest innovative selskapene om markedets mest ettertraktede ressurser; dyktige medarbeidere, blir stadig skarpere. Like fullt er det mange nyansatte som forsvinner ut igjen på grunn av en dårlig introduksjonsprosess i de nye virksomhetene.

Gjennom onboardingsprosessen, vil det avdekkes om den nyansatte er på vei ut, og nødvendige tiltak kan iverksettes i tide slik at kompetansen ikke forsvinner.

 Målet med en god onboarding prosess

Bidra til at nyansatte får bekreftelse på at de passer perfekt inn i sin nye jobb

Hjelpe de nyansatte å sikte mot bedriftens visjoner og mål

Gjøre virksomheten i stand til å leve opp til den nyansattes behov for karriereutvikling

Reduserer tiden det tar for den nyansatte og nå et tilfredsstillende produktivitetsnivå

Redusere rekrutteringskostnader på lengre sikt gjennom redusert turnover

Hva tilbyr vi?

Effektiv onboarding starter allerede i løpet av rekrutterings- og ansettelsesfasen.

Onboardingen vil være en læringsprosess hvor den nyansatte tilegner seg nødvendig kunnskap og ferdigheter for å bli et etablert medlem av bedriften. Dette inkluderer både de individuelle, sosiale, kulturelle og kontekstuelle læringsprosesser.
Det tar i snitt 1 år å bli fullverdig medlem av en bedrift, i enkelte yrker opp til 2 år.

Denne tiden korter vi ned ved å gjennomføre et godt onboarding program sammen med dere.

I samarbeid med Sund Leadership, tilbyr Bee2Bee skreddersydde onboardingsprosesser.

Vi tilbyr tilpassede onboardingsprosesser til din virksomhet.

Ta kontakt for skreddersydde program!

OFFBOARDING og EMPLOYER BRANDING

Attraktiv arbeidsgiver?

Trøblete avslutning av arbeidsforhold kan fort bli kostbart og ha stor innvirkning på omdømmet til en virksomhet, både eksternt og internt. Enten en avvikling skjer frivillig eller ved oppsigelse eller avskjed, er det mye å vinne på at prosessen oppleves som ryddig og forutsigbar for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Hvis du lar medarbeidere få slutte med en følelse av å bli godt behandlet, påvirker du bedriftens merkevare i positiv retning. Føler medarbeideren seg dårlig behandlet, blir virkningen motsatt.

`Word of mouth’ har stor makt, særlig over din merkevare som arbeidsgiver.

Hovedmålet med offboarding er å få frem både det som er bra, og ikke minst de områdene hvor man kan bli bedre. Dette er viktig informasjon som kan brukes aktivt både til profilering og rekruttering, og de nevnte utviklingsområdene gir viktig og relevant informasjon for å iverksette de rette organisasjonsutviklingstiltakene.

Det er også en god anledning til å synliggjøre hva man gjør bra overfor andre ansatte, for på den måte å forsterke det som er bra og få synliggjort det.

Informasjonen kan også bidra med på å forme stillingsbeskrivelse for den som skal inn i samme stilling. Hva bør endres og hva skal videreføres? En god offboarding er med på å legge grunnlaget for en vellykket nyansettelse.

I samarbeid med Sund Leadership, tilbyr Bee2Bee skreddersydde offboardingsprosesser.

Ta kontakt for tilpasset program for ditt behov!